Helhedsorienteret Social og- Tværfaglig Parallelindsats

Rundbordssamtalen

Af Birgitte Malling, Marketingansvarlig, JobCare


Helhedsorienteret Social og- Tværfaglig Parallelindsats

Gennem de seneste 20 år har JobCare opsamlet en bred viden om og erfaring med, hvordan personer langt fra arbejdsmarkedet motiveres beskæftigelsesrettet. Vi arbejder altid efter at opnå en helhedsorienteret indsats, og stræber efter en fornuftig tværfaglig plan hvor vi samarbejder i stedet for at spænde ben for hinanden.

I de senere år er der også opstået politisk erkendelse af nødvendigheden af tværfagligt arbejde hvor man vil arbejde med, at skabe sammenhæng og helhed i indsatser på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet, hvilket er centralt for, at kunne løse opgaverne effektivt med borgeren i centrum.

Vi ved, at der er en tæt sammenhæng mellem sundhed og arbejdsmarkedstilknytning. Borgerens sundhedstilstand (både fysisk og psykisk) kan have betydning for tilknytningen til arbejdsmarkedet, mens en manglende eller ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet omvendt kan have betydning for borgerens sundhedstilstand.

Borgere med komplekse problemstillinger har ofte mistet tilliden til omverdenen når de kommer hos os. Derfor kræves en speciel indsats i forhold til problemløsninger og krav. Vores vigtigste opgave er først og fremmest, at skabe tillid og motivation. Dette gør vi gennem relationen og en koordineret helhedsorienteret tværfaglig parallelindsatsindsats - et koncept, der tager udgangspunkt i Rundbordssamtalen.

Sunheds arbejdsmarkedstilknytning model

JobCare tager altid udgangspunkt i borgerens konkrete problemstillinger, og gennem sparring og konkrete værktøjer guider vi borgeren i brugen af egne ressourcer.

Vores hovedformål er, at hjælpe borgeren med at blive direktør i eget liv. Dette opnås bla. ved at arbejde med ressourcer og ansvar, så borgeren får overblik over egen situation og formår at handle konstruktivt.

Vores erfaring viser, at progression mod arbejdsmarkedet går hurtigst hvis der igangsættes helhedsorienterede parallelindsatser hvor borgeren hjælpes på flere fronter på én gang.

Derudover ved vi, at der er en sammenhæng mellem vores tro på borgerens jobmuligheder og effekten heraf. Jo større tro på borgeren, jo større er sandsynligheden for beskæftigelse.

 

Isolerede jobopkvalificerings, sociale og helbredsrettede indsatser for borgeren skaber ikke beskæftigelsesrettet progression i sig selv. Det gør de faktisk kun når de kombineres med andre indsatser, og specielt, når de kombineres med en virksomhedsrettet indsats fx virksomhedspraktik.

Et arbejdsmarkedsrettet forløb hos JobCare giver borgere hjælp til, at finde muligheder i forhold til arbejdsmarkedet. Vi kommer bla. ind på emner som:

 • Trivsel og hverdag
 • Sundhed og kost
 • Praktik og jobønsker
 • Praktikforløb

Vi tror på, at man udvikler sig bedst når man får mulighed for, at tage udgangspunkt i sin egen motivation, føler sig forstået og oplever succes.

Hos JobCare har man altid en kontaktperson, der vil være personlig sagsbehandler i perioden, og vi tilrettelægger alle forløb individuelt, så borgeren får den bedst mulige hjælp.

Parallel

Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats

Via et tættere samarbejde mellem beskæftigelses- og sundhedsområdet kan vi forebygge og/eller afhjælpe, at sundhedsmæssige udfordringer kommer til, at udgøre en barriere for fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det forudsætter:

 • Tværgående politisk og ledelsesmæssig opbakning og forankring
 • Fællesmål for indsatsen
 • Tværgående kendskab til og accept af hinandens fagligheder og kompetencer
 • Relationel koordinering med fokus på fælles sprog og viden, fælles tilgang til de ledige, respekt for hinanden og god kommunikation mellem medarbejdere
 • Viden om tilbud/indsatser og tilstrækkelig kapacitet på de enkelte tilbud
 • IT infrastruktur til koordinering og progressionsmåling på tværs af sektorområder
 • Mulighed for adgang til at se relevante oplysninger/dokumenter om fælles borgere på tværs af sektorer/forvaltninger
 • Smidig økonomistyring, som muliggør, at sundhedsydelser kan iværksættes ud fra borgerens behov på tværs af sektorer
 • Accept af de præmisser, som tilbud til ledige er underlagt, hvad angår registreringer og mulighed for sanktionering

Social og- Tværfaglig Parallelindsats overfor borgere

En tidlig ansporing og tværfaglig indsats omhandler tidlig helhedsorienteret screening af borgeren, koordineret indsats på tværs af sektor-og forvaltningsområder samt løbende progressionsmåling:

Indholdselementer

 • Tidlig helhedsorienteret screening af målgruppen og efterfølgende hurtig målrettet indsats over for de identificerede udfordringer
 • Koordineret vurdering og udredning med inddragelse af relevante fag specialer på tværs af sektor-/forvaltningsområder
 • Progressionsmåling
 • Tæt dialog med borgeren om mål indsats og resultaterne af løbende progressionsmåling
 • lndsatsplan indeholdende indsatser på tværs af fagligheder og forvaltninger
 • Indsatser i forhold til risikofaktorerne, herunder undervisning i betydningen af de enkelte faktorer og konkrete tilbud
 • Etablering af netværk blandt målgruppen
 • Inddragelse af job-/virksomhedskonsulenter i tilrettelæggelsen og implementeringen af den tværfaglige indsats

Forudsætninger

 • Ledelsesmæssig opbakning og forankring af det tværfaglige samarbejde og den tværfaglige indsats
 • Smidige og kortlagte snitflader i organiseringen på tværs af de forskellige fagområder
 • Valideret screeningsværktøj til udvælgelse af borgere og valg af målrettet indsats
 • Valideret progressionsmålingsværktøj
 • Smidig økonomistyring, som muliggør, at sundhedsydelser kan iværksættes ud fra borgerens behov på tværs af sektorer

 

Facebooklinkedinmail